Nikki's Swirl Shoppe Harlem Shake

Saturday, April 20, 2013

Nikki's Customer's do the Harlem Shake!